Nahoru
Moderní a otevřená škola, která je vidět a slyšet

Podmínky přijímacího řízení

 

Ředitelka školy vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení zveřejněním na Úřední desce ZDE.

Formulář přihlášky i výsledek přijímacího řízení (tj. seznam přijatých uchazečů) naleznete na Úřední desce ZDE.

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie:

 • doklad o splnění povinné školní docházky nebo o získání stupně základního vzdělání, nebo doklad o ukončení příslušného ročníku podle § 61 odst. 2 školského zákona při přijímání do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, tzn. lékařský posudek foniatra o zdravotní způsobilosti v případě uchazečů o studium oboru 82-45-P/01 - zpěv, uchazeč jej předloží nejpozději v den konání talentové zkoušky. Lékařský posudek uchazečů o studium v oboru HUDBA 82-44-P/01 NENÍ VYŽADOVÁN
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
 • případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášených kritérií k přijímacímu řízení

 

Ke vzdělávání v prvním ročníku konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí a zdravotní způsobilosti* (*obor Zpěv).

 

V oboru HUDBA budou přijati žáci se studijním zaměřením*

 • hra na klavír, varhany, cembalo
 • hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
 • hra na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon (klasický), fagot, trubku, lesní roh, trombón, tubu
 • hra na akordeon
 • hra na kytaru
 • hra na bicí nástroje
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • dirigování
 • skladba

 

V oboru ZPĚV budou přijati žáci se zaměřením* na

 • klasický zpěv
 • populární zpěv

 

*Pozn: výčet studijních zaměření a forem studia se pro jednotlivá kola přijímacího řízení může lišit (dle vyhlášení konkrétního kola PŘ)  

 

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky a probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Potřebné údaje pro vyplnění přihlášky

 název a adresu školy:  Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, 415 01 Teplice 1
 studijní obor:  Hudba (kód oboru 82-44-P/01) nebo Zpěv (kód oboru 82-45-P/01)
 obor činnosti:  příslušný hud. nástroj (např. Hra na klavír) nebo Zpěv (klasický nebo populární)
 formu vzdělávání:  denní nebo kombinovaná

 

 

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky ke studiu na konzervatoři se skládají ze dvou částí:

První, obecnou část, tvoří zkouška z hudební nauky, intonace, sluchové analýzy a smyslu pro rytmus. Její obsah je stejný pro všechny zájemce o studium.

Obsah druhé, speciální části, je stanoven samostatně pro jednotlivá studijní zaměření.

 

Každý uchazeč o studium je hodnocen odbornou komisí v obecné i speciální části talentových zkoušek, hodnotí se v rozsahu 0 – 25 bodů.

Podrobnosti hodnocení talentové zkoušky (kritéria přijetí) naleznete ZDE.

 

Požadavky pro obecnou a speciální část talentové zkoušky naleznete zde:

 

Obecná část talentových zkoušek
Speciální část talentových zkoušek

 

Kontaktními osobami pro případné dotazy a upřesnění jsou

Partneři

close
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu. Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.
Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.